Intern reglement parking

1. Algemene voorschriften

Dit reglement is van toepassing op parking ‘Le Bon’ beheerd door Nobel NV , Amerikalei 33, 2000 Antwerpen.
In dit reglement betekent:
– “gebruiker” de bestuurder van ieder voertuig dat gebruik maakt van de parking alsook ieder persoon die hem vergezelt.
– “uitbater” de instelling belast met het beheer, de bewaking en het onderhoud van de parking alsook haar vertegenwoordigers.
De gebruikers zijn verplicht dit reglement na te leven.
Het betreden van de parking heeft tot gevolg dat dit reglement zonder enig voorbehoud wordt aanvaard.
Specifieke voorschriften voor deze parking zullen, indien aanwezig, kenbaar gemaakt worden via een bijlage aan het reglement.

2. Uurroosters, tarieven en vergoedingen

De openingsdagen en –uren worden ter kennis gebracht van de gebruikers door affichage ongeacht het bestaan van bijzondere overeenkomsten zoals abonnementen.
De van toepassing zijnde tarieven en vergoedingen worden bij de ingang aangeplakt.

3. Toegang tot de parking

De toegang tot de parking is verboden voor iedereen die niet in het bezit is van een (digitaal) parkeerbewijs. De gebruikers moeten de bedieningsinstallaties van de in – en uitgangen gebruiken in overeenstemming met de instructies ter plaatse. Voor het buiten rijden moeten ze een vergoeding betalen waarvan het bedrag duidelijk vermeld staat en dienen ze de hiervoor aanwezige apparatuur of digitale betaalmiddelen te gebruiken.
Indien men zijn parkeerbewijs verloren is, dient men de procedure te volgen aan de betaalautomaat of contact op te nemen met de uitbater van de parking.

4. Toegelaten voertuigen

De toegang tot de parking wordt enkel toegestaan aan personenwagens. Kleine bedrijfsvoertuigen kunnen worden toegelaten indien deze voldoen aan de aangegeven signalisatie op gebied van hoogte, breedte, lengte en brutogewicht:
De tweewielers met nummerplaat worden enkel toegelaten op hiertoe voorbehouden plaatsen, indien voorzien.
Voertuigen met aanhangwagen of caravan worden niet toegelaten.

5. Verkeer – en parkeerregels

De voertuigen moeten de aangelegde rijstroken en –banen volgen. Behoudens door de uitbater aangebrachte tegenstrijdige signalisatie is het weg verkeersreglement van toepassing.

Dit verkeersreglement wordt door volgende voorschriften aangevuld:
a) het aansteken van de dimlichten is verplicht
b) de maximum toegelaten snelheid bedraagt 10 KM per uur
c) het inhalen is verboden
d) achteruit rijden is enkel toegestaan bij het in – of uitrijden van een parkeerplaats
e) rij- en parkeergedrag evenals in- en uitstappen van het voertuig dienen aangepast te zijn aan de hellingsgraad op de parking
f) de parking wordt in geval van ijzel, sneeuw en/of andere desgevallend gevaarlijke omstandigheden betreden op eigen risico. In geen geval kan de eigenaar of uitbater hiervoor verantwoordelijk worden gesteld

De voertuigen dienen te parkeren binnen de met lijnen aangeduide parkeerplaatsen. De gebruikers beperken het draaien van de motor van hun voertuig tot een minimum.

Indien men gebruik maakt van de aanwezige services, dient men na het voltooien van deze services te parkeren binnen de voorziene parkeerplaatsen of naar buiten te rijden.

Het volume van geluidsinstallaties in auto’s moet beperkt blijven.

6. Diverse bepalingen

In de parking is het verboden:
a) te roken of enig ander vuur te veroorzaken
b) te overnachten op de parking, in het parkeergebouw of in het voertuig
c) materialen naar binnen te brengen die enig gevaar of hinder kunnen veroorzaken voor de gebruikers of installaties
d) voorwerpen of goederen op te slaan
e) te sluikstorten
f) gebruik te maken van de claxons
g) de voertuigen te reinigen
h) de voertuigen te herstellen behalve wanneer deze herstelling noodzakelijk is om het voertuig terug op gang te brengen.
i) te rollerskaten, skateboarden, fietsen of elke ander activiteit die niet kadert binnen het parkeren van een voertuig.

7. Foutief parkeren

De uitbater heeft het recht de nodige maatregelen te treffen om een voertuig te verplaatsen ingeval dit voertuig:
a) niet geparkeerd staat binnen de daartoe bestemde plaatsen
b) geparkeerd is op een voorbehouden plaats
c) meer dan 15 dagen geparkeerd staat zonder voorafgaand akkoord van de uitbater
d) het verkeer, de exploitatie of de veiligheid van de parking hindert
De kosten voortvloeiend uit deze maatregelen vallen ten laste van de eigenaar van het voertuig.

Wanneer meerdere parkeervakken (al dan niet gedeeltelijk) worden ingenomen door één voertuig, heeft de uitbater het recht om tarief te vermenigvuldigen met het aantal ingenomen vakken.

8. Personenverkeer

De aanwezigheid van de personen in de parking is enkel toegestaan gedurende de tijd nodig om het voertuig te verlaten of te bereiken. De voetgangers en bestuurders met hun wagens dienen elkaar te respecteren op de parking en elkaar in geen geval te hinderen.

9. Verantwoordelijkheid

De gebruikers van de parking rijden en parkeren op eigen risico. Het bezit van een (digitaal) ticket geeft recht op het parkeren van het voertuig maar houdt in hoofde van de uitbater geen verplichting in tot bewaring van het voertuig, zijn toebehoren of de erin achtergelaten voorwerpen.
De uitbater wijst alle verantwoordelijkheid af uit hoofde van de schade veroorzaakt door ongeval, diefstal of enig andere oorzaak die de voertuigen, goederen en personen kunnen treffen.
De gebruikers zijn aansprakelijk voor de schade die ze op directe of indirecte wijze berokkenen aan personen of goederen van de uitbater of van derden.

10. Incidenten – Ongevallen

De gebruikers moeten bij de uitbater onverwijld aangifte doen van de incidenten of ongevallen waarin ze zijn betrokken. In geval van ongeval of schade, moeten de gebruikers zich strikt houden aan de aangeplakte veiligheidsvoorschriften en aan de instructies van de uitbater.

11. Betwistingen

Een betwisting dient altijd schriftelijk te gebeuren. Per brief aan Nobel NV, Amerikalei 33, 2000 Antwerpen, per e-mail aan info@lebonturnhout.be. Om ontvankelijk te zijn dient een klacht, naast een beknopte doch gedetailleerde uiteenzetting der feiten, datum, naam, voornaam, adres en handtekening van de klager te bevatten.

12. Overtredingen

De uitbater en zijn personeel zien erop toe dat de gebruikers dit reglement naleven en doen bij overtreding ervan de nodige vaststellingen teneinde eventuele rechtsvervolging in te stellen.

13. Toepasselijk recht

Alle geschillen vallen onder toepassing van het Belgisch recht en zullen behandeld worden door de bevoegde rechtbanken van Antwerpen.

14. Weigering intern Reglement

Indien u niet akkoord bent met dit intern reglement, kan u bij het binnenrijden met het genomen inrijticket, onmiddellijk de parking verlaten.